0
09199696225
محتوای قوانین مالیاتی
فاقد تصویر شاخص

قانون مالياتهاي مستقيم

باب اول اشخاص مشمول مالیات قانون مالياتهاي مستقيم- شامل 2 ماده قانونی باب دوم مالیات بر دارائی قانون مالياتهاي مستقيم- شامل 49 ماده قانونی باب سوم مالیات بردرآمد قانون مالياتهاي مستقيم- شامل 80 ماده قانونی باب چهارم در مقررات مختلفه ...