0
09199696225
محتوای بلاغیه مورخ ۱۹/ ۱۱/ ۱۴۰۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
images (1)

بلاغیه مورخ ۱۹/ ۱۱/ ۱۴۰۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

ابلاغیه مورخ ۱۹/ ۱۱/ ۱۴۰۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور 🔹بارگذاری اطلاعات سرجمع حساب های متصل به ابزار پرداخت مودیانی که برای عملکرد سال ۱۳۹۹ صرفا فرم موضوع تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م تسلیم نموده اند 🔺اطلاعات مربوط به ...