0
09199696225
محتوای روشهای ثبت مطالبات مشکوک الوصول
download

روشهای ثبت مطالبات مشکوک الوصول

در حسابداری بر اساس اصل محافظه کاری ( اصول محدود کننده ) و اصل مقابله یا تطابق هزینه ها با درآمدها ( اصول اساسی ) ، قسمتی از حسابهای دریافتنی ( مطالبات ) که نسبت به وصول آن ها در ...